o nas kursy zdjęcia faq blog kontakt

Regulamin kursów, warsztatów i zajęć Szkoły Wspinania Jura

§ 1

 1. Regulamin dotyczy wszystkich zajęć wspinaczkowych w tym kursów, szkoleń, warsztatów organizowanych przez Olgę Kosek prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą OLGA KOSEK SW Jura, nr NIP: 7262565913, nr REGON: 386338398 ul. Krowoderskich Zuchów, nr 15, lok. 11, 31-271 Kraków, zwana dalej Szkołą.

 2. Zajęcia, w tym kursy, przeznaczone są dla osób początkujących, które pragną nauczyć się wspinaczki, a także dla osób średnio zaawansowanych, które mają pierwsze kroki we wspinaniu za sobą oraz dla osób zaawansowanych w celu poszerzenia kompetencji wspinaczkowych. W zależności od rodzaju zajęć, niezbędne kompetencje i wymagania są określone na stronie https://olga.kosek.com/training.html.

§ 2

 1. Wspinanie jest sportem ryzykownym i nawet przestrzegając wszystkich zasad i poleceń, Uczestnik może ulec wypadkowi, stracić zdrowie, a nawet życie.

 2. Dzieci do czasu skończenia 18 lat w celu uczestnictwa w zajęciach muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców, opiekunów prawnych, na uczestnictwo w zajęciach oraz orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania wspinaczki.

 3. Osoby, które ukończyły 18 lat w celu uczestnictwa w zajęciach powinny przedstawić orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania wspinaczki.

 4. Przystępując do zajęć, Uczestnik, który zgodnie z § 2 ust. 3 Regulaminu nie przedstawił orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania wspinaczki zobowiązany jest do oświadcza, iż nie posiada żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, które uniemożliwiałyby mu uczestnictwo w zajęciach, w szczególności chorób serca i układu krążenia. Odpowiednie oświadczenie Uczestnik zajęć będzie podpisywał pierwszego dnia zajęć w Szkole. Brak podpisania powyższego oświadczenia wyklucza uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez Szkołę.

§ 3

 1. W momencie zgłoszenia na zajęcia przez Uczestnika Szkoła pobiera bezzwrotną opłatę w wysokości 30% ceny za organizację zajęć. Zaksięgowanie powyższej kwoty na koncie bankowym Szkoły stanowi potwierdzeniem rezerwacji miejsca na zajęciach.

 2. Pozostała część opłaty wskazanej w § 3 ust. 1 Regulaminu powinna zostać wpłacona przez Uczestnika na konto Szkoły na 7 dni przed szkoleniem. Dane do przelewu znajdują się w zakładce kontakt. W wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim ustaleniu ze Szkołą, istnieje możliwość wpłacenia pozostałej kwoty w gotówce pierwszego dnia kursu.

 3. Szkoła ponosi koszty (niezależne od liczby uczestników) przed rozpoczęciem zajęć (w czasie ich organizacji) oraz w trakcie ich trwania. Z uwagi na powyższe wszelkie wpłacone opłaty przed rozpoczęciem zajęć nie podlegają zwrotowi jako odpowiadające ponoszonym kosztom niezależnym od przyjazdu uczestnika na zajęcia.

§ 4

 1. Uczestnik ma obowiązek przyjechać na zajęcia punktualnie. Szkolenia przebiegają zgodnie z ustalonym harmonogramem, nie jest możliwe uczestnictwo w dalszej części zajęć w przypadku opuszczania etapów poprzednich.

 2. W razie wcześniejszego wyjazdu z zajęć przez Uczestnika żadna część opłaty nie podlega zwrotowi. W uzasadnionych przypadkach wcześniejszego wyjazdu możliwe jest odrobienie brakującej części zajęć w innym terminie. Odrabianie zajęć będzie uzgadniane indywidualnie w miarę wolnych miejsc na innych turnusach zajęć w ciągu 6 miesięcy od daty szkolenia. Szkolenie przepada w przypadku jego niezrealizowania w terminie 6 miesięcy od terminu szkolenia pierwotnego, co wiążę się z koniecznością przystąpienia do kursu od początku na koszt uczestnika.

§ 5

 1. Wspinanie to sport sam z siebie niebezpieczny. Instruktor czuwa nad bezpieczeństwem uczestników. Muszą oni bezwzględnie i natychmiast wykonywać jego polecania związane z prowadzeniem zajęć.

 2. Podczas prowadzenia zajęć Szkoła zapewnia Uczestnikom niezbędny sprzęt. Za powierzony sprzęt odpowiada Uczestnik i może zostać obciążony jego kosztami w przypadku zagubienia lub jego uszkodzenia podczas nieprawidłowego użytkowania.

 3. W przypadku korzystania przez Uczestnika zajęć z własnego sprzętu, z uwagi na fakt niemożność weryfikacji stanu technicznego sprzętu, Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w związki z jego użytkowaniem.

 4. W czasie prowadzenia zajęć w terenie lub na ściance wspinaczkowej obowiązuje absolutny zakaz spożywania alkoholu oraz używania środków psychoaktywnych.

 5. Uczestnik oświadcza, że zgadza się na dobrowolne usunięcie z zajęć w przypadku podejrzenia znajdowania się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po spożyciu alkoholu, a także w przypadku podejrzenia, że Uczestnik znajduje się pod wpływem środka odurzającego oraz w sytuacji, gdy zachowanie Uczestnika stwarza zagrożenie życia i zdrowia Uczestnika lub dla innych Uczestników.

 6. W przypadkach wskazanym w § 5 ust. 4 i 5 Regulaminu nie nastąpi zwrot wpłaconych przez Uczestnika opłat.

§ 6

 1. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku, gdy nie zbierze się wymagana liczba osób. Osoba, która dokonała rezerwacji w terminie, który został odwołany, może zdecydować, czy chce przenieść wpłatę na inny termin, czy otrzymać zwrot pieniędzy.

 2. Zmiana terminu zajęć/kursów możliwa jest do 30 dni przed dniem ich rozpoczęcia.

 3. Jeśli przeprowadzenie zajęć będzie niemożliwe z powodu zmiany przepisów (lub lockdown’u) związanych z epidemią Covid-19, dokonana wpłata za zajęcia zostanie przeniesiona na inny termin ustalony wspólnie przez osobę dokonującą rezerwacji oraz instruktora prowadzącego zajęcia.

 4. Szkoła nie jest odpowiedzialna za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności warunków pogodowych uniemożliwiających prowadzenie zajęć – zajęcia zostaną przeniesione na inny termin ustalony wspólnie pomiędzy Uczestnikami a Instruktorem prowadzącym.

 5. Postanowienia § 6 ust. 4 dotyczą wszystkich zajęć/kursów/via ferrat prowadzonych przez Szkołę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z zastrzeżeniem braku możliwości przeniesienia zajęć/kursów/via ferrat na inny termin.

 6. W przypadku zmiany terminu części szkolenia na wniosek uczestnika, po uzyskaniu zgody Instruktora prowadzącego, nowy termin wyznaczany jest w ciągu 14 dni od uzyskania zgody na jego zmianę, a szkolenie musi się odbyć w ciągu następnych 6 miesięcy od pierwotnego terminu. Szkolenie przepada w przypadku jego niezrealizowania w terminie 6 miesięcy od terminu kursu pierwotnego, co wiążę się z koniecznością przystąpienia do szkolenia pierwotnego od początku na koszt uczestnika.

§ 7

 1. Szkoła posiada Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, jednak rekomenduje wykupienie dodatkowego ubezpieczenia dla Uczestników zajęć i kursów.