o nas kursy zdjęcia faq blog kontakt

Regulamin kursów, warsztatów i zajęć Szkoły Wspinania Jura

 1. Regulamin dotyczy wszystkich zajęć organizowanych przez Szkołę Wspinania Jura.
 2. Wspinanie jest sportem ryzykownym i nawet przestrzegając wszystkich zasad i poleceń można ulec wypadkowi, stracić zdrowie, a nawet życie.
 3. Organizatorem zajęć wspinaczkowych (kursów, szkoleń warsztatów) jest Szkoła Wspinania Jura (firma Olga Kosek SW Jura).
 4. W momencie zgłoszenia na kurs, zajęcia czy warsztaty, Szkoła pobiera bezzwrotną opłatę w wysokości 30% ceny za organizację zajęć. Dopiero wpłacenie tej kwoty jest potwierdzeniem rezerwacji miejsca na kursie.
 5. Pozostała część opłaty powinna zostać wpłacona na konto Szkoły na 7 dni przed szkoleniem. Dane do przelewu znajdują się w zakładce kontakt. W wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim ustaleniu ze Szkołą, istnieje możliwość wpłacenia pozostałej kwoty w gotówce pierwszego dnia kursu.
 6. Szkoła ponosi koszty (niezależne od liczby uczestników) przed rozpoczęciem zajęć (w czasie ich organizacji) oraz w trakcie ich trwania. Z tego powodu wszelkie wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi w żadnej części. Jest to kwota odpowiadająca ponoszonym kosztom niezależnym od przyjazdu uczestnika na imprezę.
 7. Przystępując do zajęć, uczestnik oświadcza, iż nie posiada żadnych chorób uniemożliwiających uczestnictwo w imprezie, a w szczególności chorób serca i układu krążenia. Odpowiednie oświadczenie uczestnik zajęć będzie podpisywał pierwszego dnia zajęć.
 8. Uczestnik ma obowiązek przyjechać na zajęcia punktualnie. Ponieważ szkolenia przebiegają zgodnie z ustalonym harmonogramem, nie jest możliwe uczestnictwo w dalszej części zajęć w przypadku opuszczania etapów poprzednich.
 9. W razie wcześniejszego wyjazdu z imprezy żadna część wpłaconych środków nie podlega zwrotowi. W uzasadnionych przypadkach wcześniejszego wyjazdu możliwe jest odrobienie brakującej części zajęć w innym terminie. Takie odrabianie zajęć będzie uzgadniane indywidualnie w miarę wolnych miejsc na innych turnusach.
 10. W czasie prowadzenia zajęć w terenie lub na ściance wspinaczkowej obowiązuje absolutny zakaz spożywania alkoholu oraz używania środków odurzających. Wspinanie to sport sam z siebie niebezpieczny. Jeżeli instruktor prowadzący zajęcia poweźmie uzasadnione podejrzenia, iż uczestnik jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, ma prawo niezwłocznie usunąć uczestnika z zajęć. W takim przypadku nie nastąpi zwrot żadnej części poniesionych kosztów.
 11. Instruktor czuwa nad bezpieczeństwem uczestników. Muszą oni bezwzględnie i natychmiast wykonywać jego polecania związane z prowadzeniem zajęć.
 12. Szkoła Wspinania Jura zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku, gdy nie zbierze się wymagana liczba osób. Osoba, która dokonała rezerwacji w terminie, który został odwołany, może zdecydować, czy chce przenieść wpłatę na inny termin, czy otrzymać zwrot pieniędzy.
 13. Jeśli przeprowadzenie zajęć będzie niemożliwe z powodu zmiany przepisów (lub lockdown’u) związanych z epidemią Covid-19, dokonana wpłata za zajęcia zostanie przeniesiona na inny termin ustalony wspólnie przez osobę dokonującą rezerwacji oraz instruktora prowadzącego zajęcia.